Bibliia adeca Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi și ale cei noao leage toate:care s[-]au talmacitŭ dupre limba elinească spre înțeleagerea limbii rumănești cu porunca Prea bunului creștinŭ și luminatului domnu Ioanŭ Șerbannŭ Ca[n]tacozino Basarabă Voevodă și cu îndemnarea dumnealui Costadinŭ Brancoveanulŭ Marele Logofatŭ. Nepotŭ de soră alŭ mariei sale, Carele dupa prestavirea acestui mai susŭ pomenit domnu, Putearniculŭ D[u]mn[e]zău denŭ aleagerea a toatei Țară Rumîneşti, Pre dumnealui l[-]au coronat cu domniia şi stăpînirea a toată Ţara Ugrovlahiei. Și întru zilele mariei sale s[-]au săvîrșitŭ acestŭ dumn[e]zăescŭ lucru. Carele și toată cheltuiala cea desevîrșitŭ o au rădicatŭ.

Filele liminare cuprind: titlul, Stihuri 8 asupra stemei pre luminatului și înnălțatului Domnŭ Ioanŭ Șerbanŭ C.[antacuzino] B.[asarab] Voevodŭ [de] Plecat robulŭ Mariei tale Radulŭ [Grecreanu] logofat, f. [1v.]. Stema lui Şerban Cantacuzino: [xilogravură], f. [1v.], Ioanŭ Șe[r]banŭ Cantacuzino Basarabă Voevodŭ, den mila Lui D[u]mnezău D[o]mnu, Și Biruitoriu atoată Ugro Vlahia. Celorŭ ce să află lăcuitori suptŭ stăpănirea noastră, prea sfințitului mitropolit Chirŭ Theodosie, iubitorilor de Dumnezău episcopi, Prea cuvioșilor egumeni, smerițilorŭ preoți, blagorodnicilor boiari, și tuturorŭ celora lalți, pravoslavnicilor creștini, Cel dela D[u]mnezău ajutoriu poftimŭ [dedicație-prefață], f. [2-3], Pre luminatului, Prea creștinului, prea slăvitului, iubitoriului de H[risto]s, Domnu și oblăduitoriu atoată Ugrovlahia, Ioan, Șerban, Cantacuzino, Basarabă, Voevod dragostea ce întru H[risto]s, și apostolească bl[agoslo]venie aducem Măriei Tale. [Dedicație], [de] Dositheu denŭ mila Lui Dumnezău Patriarhŭ Sfintei Cetăți Ierusalimului și A toată Palistina Rugătoriu de sănătatea Măriei Tale, f. [3v. - 4], A că[r]ților D[u]mnezăești Scri[p]turi deslușire, f. [4 v.] Pe f. [1] de la sfârșit este menționat tipograful, corectorul și perioada tipăririi „Atotŭ meșteșugul Tipografiei, și îndreptării Cuvintelorŭ rumănești, ostenitoriu, de D[u]mnezău iubitoriulŭ, Mitrofanŭ Episcopulŭ de Huși. Și s[-]au început Acestŭ D[u]mnezăescu lucru în luna lui Noe[m]vrie, în a 5, zi, Anu[l] dela începutu[l] Lumii, 7196. Și s[-]au săvărșitŭ în noe[m]vrie, 10, Anul 7197.” Traducătorii indicaţi într-o notă de la pagina 932 „ [...] mai multŭ desluşindu [-]se pre limba romănească de cei mai mici şi plecaţi slugile Mării sale Şărbanŭ [Greceanu] biv. 2, Logofet i brat ego Radulŭ Log.” Bibliografie: BIANU, Ion, Nerva HODOȘ și SIMONESCU, Dan. "Bibliografia românească veche". Vol. 1: 1508- 1716. București: Atelierele grafice Socec & Co, 1903, nr. 86, pp. 281-291 și vol. 4: "Adăugiri și îndreptări. București: Atelierele grafice Socec & Co, 1944 nr.86, pp. 206 – 207, RÂPĂ – BUICLIU, D. "Bibliografia românească veche. Additamenta I (1536 – 1830). Galați: Editura Alma, 2000, nr. 86-I, pp. 194 – 201, ANON. "Cartea veche românească în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti". Pref. Virgil Cândea. Bucureşti: [s.n.], 1972, pp. 37-38, BĂDĂRĂ, D. "O carte cu pecetea lui Constantin Brâncoveanu în colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare din București", "Revista de istorie", 1989, 5(42), 509– 511. Tipărită în limba română cu slove chirilice de mai multe mărimi tăiate pentru imprimarea lucrării de Mitrofan, fost episcop de Huşi, care a şi imprimat lucrarea. Tipar negru și roşu pe două coloane cu câte 59 de rânduri pe coloană pentru textul propriu-zis şi pe o singură coloană pentru f. [1-5]. Tipăritură in folio bogat ornamentată cu frontispicii, letrine, vigniete şi ornamente tipografice. Titlul încadrat într-un sobru chenar de ornamente tipografice. Caietele tipografice au câte 4 file cu signatura slove chirilice pe primele 2 pagini ale fiecărui caiet şi custode pe fiecare pagină. Paginile numerotate cu slove cifre chirilice, numărul paginilor imprimat greşit pentru secvenţele de paginaţie: 101–104, 231-232, 233-234, 331, 481– 482, 487–488, 490-495. Exemplarul cu inventarul Cv.888 a făcut parte din biblioteca mănăstirii Hurezi căreia i-a fost dăruit de către domnitorul Constantin Brâncoveanu după cum atestă prezenţa la paginile 1 şi 932 a sigiliului mic al lui Constantin Brâncoveanu, aplicat în negru de fum, şi însemnările: „Dintru ale sfintei mănăstiri Hurezi” – f.[3v.] - f.[4], „Această sfîntă Biblie este a sfintei mănăstiri Hurezi”, p.- 1-2 şi „ Această sfîntă şi dumnezeiască carte ce să chiiamă Biblie este a sfintei şi dumnezeeştii mănăstiri Hurezii”, p. 929-933. Donaţia a fost făcută în perioada 1691-1701. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea exemplarul cu inventarul Cv.888 a fost transferat la Muzeul de Antichităţi, după anul 1901 a intrat în colecţia Bibliotecii Facultăţii de Filosofie şi Litere a Universităţii din Bucureşti, iar în anul 1991 a fost transferat la unitatea centrală a Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti. Exemplarul cu inventarul Cv.888 are pe partea interioară a coperţii a doua însemnarea masnuscrisă „ 1787 mai 27 Eu Naum ierodiiaconul din sfânta mănăstire Hurezii am sfărşit trecerea aceştii cărţi cu cetirea la mai 27 1787 prin rugăciunile sfinţilor apostoli fie-mi Domnul milostiv la zioa cea mare, cînd acolo să vă arăta ca neşte foc. Eu însumi cu mîna mea nevrednicului şi mult păcătosuliui Naum ierodiacon Nu ascultătorii cuvîntului fac ale leagii, ci făcătorii cuvîntului”. Exemplarul cu inventarul Cv.888 este complet şi în foarte bună stare de conservare fiind legat în piele maro pe scoarţe de lemn, cotor cu cinci binduri; pe coperta 1, imprimate la rece chenare, colţare şi un medalion central în formă de romb cu elemente florale, pe coperta a 2, chenare şi combinaţie de figuri geometrice cu bogate elemente florale. Blocul cărţii şi legătura restaurate în cadrul Serviciului de Prezervare şi Restaurarea Cărţii din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. Citare: Bibliia adecă Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi și ale cei noao leage toate. București: În scaunul Mitropoliei, 1688.

Carte Veche

Filele liminare cuprind: titlul, Stihuri 8 asupra stemei pre luminatului și înnălțatului Domnŭ Ioanŭ Șerbanŭ C.[antacuzino] B.[asarab] Voevodŭ [de] Plecat robulŭ Mariei tale Radulŭ [Grecreanu] logofat, f. [1v.]. Stema lui Şerban Cantacuzino: [xilogravură], f. [1v.], Ioanŭ Șe[r]banŭ Cantacuzino Basarabă Voevodŭ, den mila Lui D[u]mnezău D[o]mnu, Și Biruitoriu atoată Ugro Vlahia. Celorŭ ce să află lăcuitori suptŭ stăpănirea noastră, prea sfințitului mitropolit Chirŭ Theodosie, iubitorilor de Dumnezău episcopi, Prea cuvioșilor egumeni, smerițilorŭ preoți, blagorodnicilor boiari, și tuturorŭ celora lalți, pravoslavnicilor creștini, Cel dela D[u]mnezău ajutoriu poftimŭ [dedicație-prefață], f. [2-3], Pre luminatului, Prea creștinului, prea slăvitului, iubitoriului de H[risto]s, Domnu și oblăduitoriu atoată Ugrovlahia, Ioan, Șerban, Cantacuzino, Basarabă, Voevod dragostea ce întru H[risto]s, și apostolească bl[agoslo]venie aducem Măriei Tale. [Dedicație], [de] Dositheu denŭ mila Lui Dumnezău Patriarhŭ Sfintei Cetăți Ierusalimului și A toată Palistina Rugătoriu de sănătatea Măriei Tale, f. [3v. - 4], A că[r]ților D[u]mnezăești Scri[p]turi deslușire, f. [4 v.] Pe f. [1] de la sfârșit este menționat tipograful, corectorul și perioada tipăririi „Atotŭ meșteșugul Tipografiei, și îndreptării Cuvintelorŭ rumănești, ostenitoriu, de D[u]mnezău iubitoriulŭ, Mitrofanŭ Episcopulŭ de Huși. Și s[-]au început Acestŭ D[u]mnezăescu lucru în luna lui Noe[m]vrie, în a 5, zi, Anu[l] dela începutu[l] Lumii, 7196. Și s[-]au săvărșitŭ în noe[m]vrie, 10, Anul 7197.” Traducătorii indicaţi într-o notă de la pagina 932 „ [...] mai multŭ desluşindu [-]se pre limba romănească de cei mai mici şi plecaţi slugile Mării sale Şărbanŭ [Greceanu] biv. 2, Logofet i brat ego Radulŭ Log.” Bibliografie: BIANU, Ion, Nerva HODOȘ și SIMONESCU, Dan. "Bibliografia românească veche". Vol. 1: 1508- 1716. București: Atelierele grafice Socec & Co, 1903, nr. 86, pp. 281-291 și vol. 4: "Adăugiri și îndreptări. București: Atelierele grafice Socec & Co, 1944 nr.86, pp. 206 – 207, RÂPĂ – BUICLIU, D. "Bibliografia românească veche. Additamenta I (1536 – 1830). Galați: Editura Alma, 2000, nr. 86-I, pp. 194 – 201, ANON. "Cartea veche românească în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti". Pref. Virgil Cândea. Bucureşti: [s.n.], 1972, pp. 37-38, BĂDĂRĂ, D. "O carte cu pecetea lui Constantin Brâncoveanu în colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare din București", "Revista de istorie", 1989, 5(42), 509– 511. Tipărită în limba română cu slove chirilice de mai multe mărimi tăiate pentru imprimarea lucrării de Mitrofan, fost episcop de Huşi, care a şi imprimat lucrarea. Tipar negru și roşu pe două coloane cu câte 59 de rânduri pe coloană pentru textul propriu-zis şi pe o singură coloană pentru f. [1-5]. Tipăritură in folio bogat ornamentată cu frontispicii, letrine, vigniete şi ornamente tipografice. Titlul încadrat într-un sobru chenar de ornamente tipografice. Caietele tipografice au câte 4 file cu signatura slove chirilice pe primele 2 pagini ale fiecărui caiet şi custode pe fiecare pagină. Paginile numerotate cu slove cifre chirilice, numărul paginilor imprimat greşit pentru secvenţele de paginaţie: 101–104, 231-232, 233-234, 331, 481– 482, 487–488, 490-495. Exemplarul cu inventarul Cv.888 a făcut parte din biblioteca mănăstirii Hurezi căreia i-a fost dăruit de către domnitorul Constantin Brâncoveanu după cum atestă prezenţa la paginile 1 şi 932 a sigiliului mic al lui Constantin Brâncoveanu, aplicat în negru de fum, şi însemnările: „Dintru ale sfintei mănăstiri Hurezi” – f.[3v.] - f.[4], „Această sfîntă Biblie este a sfintei mănăstiri Hurezi”, p.- 1-2 şi „ Această sfîntă şi dumnezeiască carte ce să chiiamă Biblie este a sfintei şi dumnezeeştii mănăstiri Hurezii”, p. 929-933. Donaţia a fost făcută în perioada 1691-1701. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea exemplarul cu inventarul Cv.888 a fost transferat la Muzeul de Antichităţi, după anul 1901 a intrat în colecţia Bibliotecii Facultăţii de Filosofie şi Litere a Universităţii din Bucureşti, iar în anul 1991 a fost transferat la unitatea centrală a Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti. Exemplarul cu inventarul Cv.888 are pe partea interioară a coperţii a doua însemnarea masnuscrisă „ 1787 mai 27 Eu Naum ierodiiaconul din sfânta mănăstire Hurezii am sfărşit trecerea aceştii cărţi cu cetirea la mai 27 1787 prin rugăciunile sfinţilor apostoli fie-mi Domnul milostiv la zioa cea mare, cînd acolo să vă arăta ca neşte foc. Eu însumi cu mîna mea nevrednicului şi mult păcătosuliui Naum ierodiacon Nu ascultătorii cuvîntului fac ale leagii, ci făcătorii cuvîntului”. Exemplarul cu inventarul Cv.888 este complet şi în foarte bună stare de conservare fiind legat în piele maro pe scoarţe de lemn, cotor cu cinci binduri; pe coperta 1, imprimate la rece chenare, colţare şi un medalion central în formă de romb cu elemente florale, pe coperta a 2, chenare şi combinaţie de figuri geometrice cu bogate elemente florale. Blocul cărţii şi legătura restaurate în cadrul Serviciului de Prezervare şi Restaurarea Cărţii din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. Citare: Bibliia adecă Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi și ale cei noao leage toate. București: În scaunul Mitropoliei, 1688.

Data Publicării (d-m-y): 10-11-1688
Editură: Unknown
Locul Publicării: Unknown
Limba: Română
Furnizor: BCU 'Carol I' Bucuresti
Drepturi: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0

Obiecte Digitale Similare