Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/792
Title: Indreptarea legii cu D[u]mn[e]zeu: carea are toata judecata Arhiereasca si Imparateasca de toate vinile preotesti si mirenesti. Pravila a Sfintilor Ap[o]s[toli], aceale 7 Sob[oare] si toat[e] ceal[e] Namceastnici. Langa aceastea si ale S[fintilor] Das[cali]. Vasilie. Timothe[i]. Nicolae. Theologhia Dumnezeestilor B[la]goslov[ni].Scrise mai nainte si tocmite, cu porun[ca] si invatatur[a] bl[a]goces[ti]vului imparat Chir Ioan Comninul de cuvin[tatoriu] , Diac al Marii Besear[ici] lu D[u]mn[ezeu] si Pazitor de pravila: Chir Alexie Aristenul.Iara acum de intai prepus toat[a] depre ellineasti pre limba Rum[aneasca] cu nevointa si usârdia si cu toa[ta] cheltuiala a pre S[fintitului] de Hri[s]tos Chir Stefan cu mil[a] lu D[u]mnezeu Mitrop[olit] Targov[istii], Exar[h] al Plaiul[lui] si a to[ta] U[n]grovlahia
Authors: Daniil, Andrian Monachul, Panoneanul
Stefan, Mitropolit al Ungrovlahiei
Keywords: Carte româneasca veche
Issue Date: 20-Mar-1652
Publisher: In Târgoviste: in tipografia Prea lum[inatului] mieu Domn Io. Mate[i] V[oda] Bas[arab]. In S[fanta] M[anast]ir[e]: in Casa Nalt[a]rii Domnului Nos[tru] I[isu]s H[risto]s, M[a]r[tie] [20]. Valeat [7160] a lui H[risto]s [1652]
Citation: Indreptarea legii. Târgoviste, 1652.
Description: Sinteza a normelor de drept canonic si laic, "Indreptarea legii", valorifica principalele izvoare bizantine si medievale, incepând cu "Nomocanonul" lui Alexie Aristines, "Syntagma" lui Matei Vlastares, cele sase carti ale lui Harmenopoulos, "Nomocanonul" lui Manuil Malaxos si terminând cu "Pravila Sfintilor Apostoli si Sfintelor Soboare si anterioara aparitie editoriala din spatiul moldovean, in 1646, "Cartea româneasca de invatatura". Cartea debuteaza cu o prefata dedicata de Daniil M. Panonianul mitropolitului Targovistei, Stefan, prefata din care exemplarul cu inventar Cv. 2297 incomplet, nu pastreaza decât inceputul, lipsind f. [2]. Intre f. [3v.-8r.] se afla predoslovie catre cititori semnata de Stefanu cu mila lui D[u]mnezeu, Mitropolit al Târgovistii, in mare parte o traducere din Matei Vlastares. Intre f. [8v.-24 v.] se afla Catastihul acestii capetele cartii acestia de parvila, parte incompleta, lipsind f. [12]. Structurata in trei parti, prima, impartita in 417 glave, continând, la rândul lor mai multe zaciale, valorificând mai ales scrierea lui Emanuil Malaxos compilata,conform bibliografiei dedicate subiectului, cu unele capitole din pravila lui Vasile Lupu, si cea de-a doua, cu o structura libera, aduce in prim-plan o traducere dupa nomocanonul lui Alexie Aristines cuprinzând nomocanoane ale Sfintilor Apostoli, p. 425-454, canoanele primului sinod de la Niceea, p. 447-454, canoanele sinodului de la cel de la Neochesarea, p. 467-480, canoanele sinodului de la Gangra, p 471-476, canoanele soborului din Antiohia, p. 477-487, canoanele soborului de la Laodichia, p. 489-501, canoanele celui de-al doilea sinod de la Tarigrad, p. 502-504, canoanele celui de-al 3-lea sinod de la Efes, p. 511-513, canoanele celui de-al 4-lea sinod de la Chalcedon,p. 514-528, canoanele soborului de la Sardica, p. 527-536, canoanele conciliului de la Cartagina, p.544-587, canoanele de la al 5-lea sinod de la Tarigrad, p. 588-591, conciliul de la Trulla, p. p. 592- 602, Canoanele Sfântului si marelui Vasilie, p. 658-682, raspunsurile canonesti ale lui Timothei, Sfântul Episcop al Alexandriei, p. 683-705, in vreme ce ultima parte, alcatuita din 54 de glave, cuprinde intrebari si raspunsuri adresate Sfântului Anastasie, Patriarhul Antiohiei, p. 706-792. Opera, valoroasa prin faptul ca se situeaza in momentul de inceput al literaturii juridice in spatiul românesc, este descrisa in principalele surse bibliografice consacrate cartii vechi românesti: BIANU, Ioan, HODOS, Nerva, SIMONESCU, Dan, "Bibliografia româneasca veche:1508-1830. Tom 1: 1508-1716". Bucuresti, 1903, p. 190-203, nr. 60, tom. IV: "Adaogiri si indreptari". Bucuresti, 1944, p. 201, nr. 61, RAPA-BUICLIU, Dan, " Bibliografia Româneasca veche. Additamenta I (1536-1836). Galati, 200, nr. 61, p. 174-177, CARTOJAN, Nicolae, "Istoria literaturii române vechi". Bucuresti, 1980, p. 177. Opera ampla, un in-folio de [25] f., 792 p., [4] f. albe, având [1] pl.:il., [6] il., este tiparita pe hârtie manuala cu pontuzouri si filigran, având textul incadrat in chenar si 36 rânduri pe p., textul este redat in alfabet chirilic cu caractere de marimi diferite; titlurile capitolelor, letrinele si notele marginale sunt tiparite cu rosu. Pagina de titlu chenar poarta are titlul tiparit cu rosu si negru, de o parte si de alta fiind xilogravate zece casete cu imagini de sfinti. In partea superioara, central, se afla un medalion cu imaginea lui Iisus Hristos, de jur-imprejur fiind gravate imaginile lui Isaia, Ieremia, Avram si Moise. Tot in partea superioara, in stânga imaginea Sfântului Stefan, iar in dreapta, cea a Sfântului Grigorie Decapolitul, in stânga lateral cea a Sf. Antonie, a Sfântului Gheorghe, in dreapta a Sfântului Nicodim, a Sfântului Theodor Tiron, a Sfântului Gheorghe, iar in partea de jos, in stânga a Sfantului Theofilact, in dreapta cea a Sfântului Teodor Stratilat, iar central acvila, având in cioc crucea ruseasca. Exemplar cu inventar Cv. 2297 este incomplet, lipsa f. [2] pe verso careia ar fi trebuit sa fie reprezentat " Semnul Carele iaste dat de Dumenzeu pre Sfintilor Mitropoliti Tarai Ungrovlahiei". Pe f. [25v.] se afla o pl.:il. [xilogravura]" ["Judecatorul cel drept"], semnata Petru Theodor, cu imaginea lui Iisus Hristos pe tron, in stânga Fecioara Maria, in dreapta Sfântul Ioan, iar dedesupt imaginea Arhanghelului Mihail. Numele gravorului mentionat de MARZA, Eva si BOGDAN, Florin, "Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cartilor românesti (1508-1830)". Sibiu, 2013, p. 277. La p. 447 se afla o ilustratie cu reprezentarea primului sinod, având inscris deasupra: "Primul sabor, Marele Constandin, Papa Silivestru. Patriarh Mitrofan Tarigradenaul la Niceea asupra Arieni si Parinti 318 leat 350 [i.e.325]"; la p. 505 se afla o xilogravura cu indicatia "Al 2-lea sabor, marele Theodosie, Papa Damaschin Pa[t]riarhul Grigorie B[l]agoslov. in Tarigrad asupra Macedoniei, Parinti 150, leatu 362 [i.e. 381]"; la p. 511, se afla o xilogravura-simbol pentru cel de-al 3-lea sinod, " Al 3-lea sinod, Theodosie cel Mic, Papa Chelestinu: Chiril al Alexandriei, la Efes, asupra Nestorie", parinti 230, leat 404 [i.e.431]; la p.518 [i.e. 516], o xilogravura cu reprezentarea celui de-al 4-lea sinod: Marchian imparat, ispravnici: Anatolie Tarigradeanul asupra lui Dioscos la Chalchidona: leat [451]; la p. 589 o xilogravura cu redarea celui de-al 5-lea conciliu ecumenic, "5 sabor, Mare Iustinian, papa Evttichie Tarigradeanu[l] la Tarigra[d], asupra lu Origenie [...], parinti 165, leat 527 [i.e. 553]; xilogravura de la p. 604, reda o imagine al celui de-al 6-lea sinod, de la Constantinopol, [...], parinti 170, leat 656 [i.e. 680], iar cea de la p. 638 are ca tema cel de-al saptelea sinod, la Co[n]sta[n]din si Irina, [...] la Niceea, asupra hulitorilor de icoane, parinti 360, leat 750. In afara frontispiciilor si vignetelor, la p. 658 se afla o alta xilogravura cu imaginea Sfantului Vasile. Exemplarul detinut de Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" are legatura in stilul epocii, scoarte din lemn, acoperite de piele maro, bine conservata, cu ornamente florale organizate in doua chenare, având central imprimat simbol heraldic cu acvila bicefala; cotorul cu patru binduri pastreaza capitalbandurile si urme ale incuietorilor; pe unele file deteriorate s-au facut de-a lungul timpului interventii in inceracarea de restaurare, taierea transelor facând imposibila citirea pâna la final a unei insemnari cu alfabet chirilic, cu tus negru la p. 250: "Aceasta Sfânta si D[u]mnezeiasca Pra[a]vila [...] Dumnezeesti si Manastiresti Glavacioc: unde iaste Hramul: blagosestivei [...]". O alta insemnare manuscrisa, cu tus negru, in chirilica, se afla la f. [8]: " Aceasta Sfânta pravila, meeau [sic!] da[t] popa mihail [sic!] la moartea lui ca sa fie vecinica pomenire"; pe aceeasi fila apar cu tus negru incercari de condei care se regasesc si la p.17, la p. 23, p. 175, la p. 228, la p. 258 si 262 la p. 242, la p.426 unde se afla incercari de condei realizate cu alfabet chirirlic, cu tus negru si o insemnare manuscrisa cu cerneala rosie, in chirilica, in care identifica numele unui Gheorghe din Târgoviste, alte insemnari in chirilica la p. 446, insemnari cu tus negru, in limba greaca la p. 592. Exemplarul are paginile maculate, cu pete de foxing si pete de ceara, rezultat al indelungatei utilizari in biserica.
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/792
Appears in Collections:Carti vechi romanesti / Romanian old books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Indreptarea legii cu Dumnezeu.pdf54.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.