Please use this identifier to cite or link to this item: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/228
Title: Divanulu sau Gilceava inteleptului cu lumia sau giudetul s[u]fletului cu trupul: Intaiu izvodi[t] si de iznoava din Vechiul si Noul Testamentu, in slava si folosinta Moldovenescului niam. In vremile a Mariei sale B[l]agoce[s]tivului Prea luminatului Mo[l]davii Obladuitoriu Ioanu Antiohu Ko[n]stantinu Voevodu alcatuit. Turma a Preavoslav[n]icului Mo[l]dovene[s]cului narod de prea Osvi[n]titul Parintele Savva Arhiepi[s]copul si mitropolitul Suciavii Oca[r]mui[n]dusa i.e. ocarmuindu-se
Other Titles: Kritirion i Dialexiston sophou me to kosmon i krisis tis psychis me to soma: Neosti syntethen, ek te tis palaias kai neas Diathikis, eis doxan kai ophelos tou ton moldavon genous. Eis tas hemeras tou eusebestatou te kai hypselotatou authentou kai hegemonos pases Moldavias Kyriou Kyriou Ioannou Antiokhou Konstantinou Voevoda poimenontos. To eusebes poimnion ton Moldavon tou panierotatou Arkhiepiscopou kai metropolitou tes hagiota tes metropoleos Soutzavas Kyriou Savva
Authors: Cantemir, Dimitrie (1673-1723)
Lupul Bogdan, Hatmanul
Cacavela, Ieremia
Athanasie, ieromonah
Dionisie, monah
Cantemir, Antioh
Keywords: Carti vechi romanesti
Filosofia religiei
Issue Date: 30-Aug-1698
Publisher: Si sau [sic!] tiparitu prinu osteniala smeritilor si mai micilor Athanasie Ieromonahulu si Dionisie monahulu, Moldovini
Citation: CANTEMIR, Dimitrie. Divanulu sau Gilceava inteleptului cu lumia sau giudetul s[u]fletului cu trupul. Iasi: Athanasie Ieromonahul si Dionisise Monahulu, 1698.
Description: Prima opera filosofica din literatura română in care autorul, el insusi figura enciclopedica, Dimitrie Cantemir, abordeaza o tema de interes universal, antagonismului dintre trup si suflet, vede lumina tiparului in deceniul noua al secolului al XVII-lea, la Iasi, in timpul domniei fratelui sau, Antioh Cantemir. Editia din al carei tiraj Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" detine un exemplar, a fost semnalata in volumul 1 al bibliografiei lui BIANU, I. HODOS, N, SIMONESCU, D. Simonescu, "Bibliografia româneasca veche: 1508-1830", Bucuresti, 1903, p. 355-365, nr. 110. Editia bilingva, un in folio avand primele 10 f. nenumerotate, 138 f. numerotate dupa sistem grecesc, urmate de alte 6 f. nenumerotate are textul românesc tiparit cu alfabet chirilic si grecesc, dispus pe doua coloane. Pe unele file, pe manseta, sunt tiparite glose in româna si greaca. Exemplarul cu inv. Cvr. 738 detinut de Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" este incomplet, lipsind f.[6] de la sfarsit. Signaturile sunt redate prin caractere chirilice: [ ]10, [az-iat]4, [ia]3. Titlul incadrat in chenar poarta cu ornamente florale stilizate. Pe verso filei [1], se afla stema Moldovei, cu soarele in sinistra si luna in dextra, sub simboluri fiind scris: "Soarele cu luna pre unde luciaste, Adeca-n tot locu[l] slavit sa gaseste" . Pe aceeasi fila, in a doua jumatate, sunt imprimate 14 versuri la stema, incadrate intr-un chenar cu motive fitomorfe.Pe f. [10] v., o xilogravura cu reprezentarea personificata a celor 2 concepte antitetice, trupul si sufletul. Deasupra personajului din stanga inscriptia: " Desfranata lume sau trupul" ; deasupra personajului din dreapta, mentiunea: "Omul intelept sau sufletul"; de jur-imprejurul gravurii, tiparit in greaca si-n romana cu alfabet chrilic textul: " Ce ia[s]te omulu ca lai sic!] pomenit, sau fiiul omului ca lai [sic!] ce[r]ceta[t]; micsuratulai [sic!] cu puti[n] oare decat ingerii, cu slava si cinste lai [sic!] incorunat, asezatulai [sic!] preste lucruri manulor tal[e]. To[a]te ai supus supt picio[a]rele lui, oile si boii insa si dobito[a]cele ca[m]pului. Paseril[e] ceriului si pestii marii. Nepriatinii omului casasii lui, Mihe.[sic!] [3, 10]. 3. Intelepciunia carnii e moarte. Rom. [3,8]. Ucide s[u]f[l]etile carile nu mor. Ezec. [3,13]". Pe f. [2-5] se afla o dedicatie a autorului catre fratele sau, Antioh Cantemir, textul dedicatiei, pastrând arhitectura volumului, fiind bilingv, românesc si grecesc: "Blagocestivului prea luminatului si noaa cinstitului, dulcelui si mai marelui frate, Ioan Antiohu Constantinu Voevod, cu Dumnezaiasca mila, Domnu, Obladuitoriu Tarai Moldavii, dela [sic!] ala Mariii sale mai mic si plecat frate, Ioan Dimitrie Constantin Voevod. Carte de inchinaciune /Alu Marii tale mai micu, si plecatu frate, Ioan Dimitrie Constantin Voevoda. Dela Udrii=To Eusebestato Eklamprotato Sebasmiotato te kai peripotheto presbytero [et] gnisio moi adelpho Ioanni Antiocho Konstantino Voevoda, eleo Theou authenti kai hegemoni pasis Moldavias. Para tou neoterou kai tapeinou tes autou eklamprotitos autadelphou, Ioannou Dimitriou Konstantinou Voevoda aphierotiki epistoli / Tes sis eklamprotitos mikroteros, kai tapeinos Adelphos. Ioannis Dimitrios Konstantinou Voevodas. Apo Adrianoupoleos. Filele [5 v.-8v.] contin o dedicatie a autorului adresata cititorului, in româna si greaca: "Cetitoriului si de osteninta iubitoriului, bucurie/ Voitoriului de bine Ioan Dimitrie Constantin Voeboda=To philopono anagnosti chairein/ Ho ta sympheronta soi deomenos Ioannis Dimitrios Konstantinou Voevodas. La f. [9r-10r.], o ultima dedicatie,bilingva, adresata lui Dimitrie Cantemir de Ieremia Cacavela: "Prea luminatului,blaiocistivului si prea cuvantaretului, Ioan Dimitrie Constantin Voevod / A Marii Tale smeritu sluga si rugatoriu Ieremia Cacavela= To Ganlinotato [i. e. Galinotato] Eusebestato kai Logiotato Ioanni Dimitrio Konstantino Voevoda. Hosa ta pros Theos katathymia/ Tes ses Galinotetes tapeinos delos kai euchetis Ieremias ho Kakavelas. La f. [138 v.], text bilingv, românesc si grecesc, "Ale stoicilor porunci zeace"="Ton Stoikon parangeliai deka". Pe f. [1r. ] din seria nenumerotata de la sfârsit, "A altuia invatatura=Parangeleiai tinos anonymou". Filele [3v.- 4rv], "Scara a cartii dintai si a doa, fietece pe cap in cate frunza si in care iaste, pentru lesne aflaria cia se cade= Pinax tou protou [kai] deuterou bibliou, katheke pholi eis posa phylla [kai] eis poion prosopon einai, ho arithmos einai ton kephalaion [kai] hoi dyo eis ten akran, ton phyllon [kai] ton prosopon. Pe f. [3] de la sfarsit, tiparit in 13 randuri un text bilingv, reprezentand un indemn de finalizare a cartii si indicare a locurilor cu principalele probleme dezbatute. Lucrarea se incheie cu Scara a cartii a triia=Pinax tou tritou bibli[ou] la f. [4r.-5v.]. Exemplarul detinut de Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" pastreaza legatura originala, din carton si piele maro; pe coperta [1] incadrat de trei chenare, se afla un medalion imprimat la rece reprezentand chipul unui sfant; pe ultima coperta, in interiorul a altor trei chenare, se afla un ornament floral obtinut prin imprimare la rece; exemplarul pastreaza in coperte urmele incuietorilor. Exemplarul cu inv. Cvr. 738 are multiple insemnari de circulatie, cu cerneala neagra, in limba greaca. La f. [5r.] din sirul nenumerotat de la inceputul tomului, se afla un ex libris sub forma: "ek ton tou konstantinou, tou kai tes tou hyou Th[eod]orou [?]. Pe f. [8v.] o alta insemnare de posesie, cu textul: "ek ton tou knstantinou [...?] tou megalou Pacharnikou [...?] [...?] 1763." Pe f. [10r.], in textul grecesc al primei din cele doua insemnari in greaca, identificam cu alfabet chirilic, numele "Toader": " kai tode pros tois allois konstantinou hyiou Theodorou tou megalou [..]tzari [?] Toader 1741 ethei en mini aprilliou [...?] himera 4." Pe aceeasi fila, identificam o alta insemnare in limba greaca:"1744 dekembriou 12 himera 4 [...?] ti paraskevi [...?] to moreni."
URI: http://restitutio.bcub.ro/handle/123456789/228
Appears in Collections:Carti vechi romanesti / Romanian old books

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
divanulu sau galceava.pdf42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.